9. peatükk. Sooline võrdõiguslikkus.


See tund tutvustab õpilastele võrdõiguslikkuse ja soolise ebavõrdsuse teemat. Võrdõiguslikkus on olukord ühiskonnas, kus kõik inimesed on vabad arendama oma isiklikke võimeid ja tegema valikuid, mida ei piira traditsioonilised soorollid ja – stereotüübid ning naiste ja meeste hierarhiline võimusuhe (Marling, R. (2011) “Sissejuhatus soouuringutese”.)

9. peatüki tunnikava

9. peatüki PP esitlus